Centrum Agáta

Centrum Agáta zřídila Diecézní charita České Budějovice díky podpoře z Norských fondů. Přípravy na budování centra započaly na začátku roku 2022. 

Nově vzniklé centrum má za cíl pomoci obětem domácího a genderově podmíněného násilí. Zároveň činnosti centra budou preventivně působit na veřejnost tak, aby se zamezilo vzniku negativního jednání či násilí. Pracovníci centra budou poskytovat jak psychoterapie pro osoby ohrožené domácím násilím, tak terapie pro děti z těchto rodin. Je důležité se v této problematice věnovat i ostatním aktérům násilí, především z důvodu předcházení přenosu a vzniku negativních vzorců chování. 

V Centru bude nabízena také právní pomoc, včetně bezplatného právního zastupování. Zpřístupníme tak více právní služby a pomůžeme klientům v řešení jejich nepříznivé životní situace. 

Centrum Agáta bude průběžně pomocí osvětové činnosti informovat odbornou i laickou veřejnost o domácím a genderově podmíněném násilí. Bude uspořádáno několik besed a konferencí, které mají za úkol problematiku přiblížit.